salta al Contingut Principal

LOPD-RGPD

què són

En l’actualitat existeixen dues normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal que conviuen i es complementen entre elles, aquestes són la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Totes dues normatives tenen per objecte la protecció d’un dret fonamental reconegut en la nostra Constitució Espanyola, el dret a la intimitat personal. Per això, el compliment de les disposicions contingudes en elles és de gran importància, podent comportar el seu incompliment sancionis de fins a 20.000.000 euros com a màxim o, tractant-se d’una empresa, d’una quantia equivalent al 4% com a màxim del volum de negoci total anual global de l’exercici financer anterior, optant-se per la de major quantia. La quantia de les sancions variarà depenent de característiques com el tipus d’incompliment i la naturalesa d’aquest.
El control del compliment de la normativa i de l’adopció de les mesures necessàries el durà a terme l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que pot actuar d’ofici (per voluntat i compte propi) o a instàncies d’un interessat (a petició d’empleats, clients, etc.). També serà aquest organisme l’encarregat de valorar la quantia de la sanció i imposar-la.

LSSI / LSSICE

com afecta a la meva web

La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic respon a la creixent expansió del món digital i del comerç electrònic. Aquesta normativa resulta aplicable a qualsevol persona que promocioni la seva empresa i/o els seus productes i serveis a través d’un portal telemàtic amb la finalitat de dur a terme una activitat econòmica o part d’ella, i especialment a aquells que incloguin comerç electrònic.

Així doncs, la normativa és d’obligatori compliment en casos com la contractació de béns o serveis per via electrònica o la promoció d’aquests, d’enviament de comunicacions comercials i/o informació pel mateix mitjà i, en general, qualsevol acció per via electrònica o telemàtica que suposi una activitat econòmica per al titular.

L’incompliment d’aquesta normativa podrà comportar sancions de fins a 600.00 euros com a màxim, podent variar depenent de si l’incompliment es tipifica com a lleu, greu o molt greu.

Tornar A Dalt