salta al Contingut Principal

PROTOCOL PER LA PREVENCIÓ

de l’assetjament sexual i per raó de sexe

OBJECTIU:

L’objectiu del Protocol per la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe és tant prevenir l’assetjament sexual o per raó de sexe en el treball, com garantir un entorn laboral lliure de discriminació, assegurar un ambient laboral saludable i, en el cas que existeixi, establir els procediments adequats per reaccionar en front una situació d’assetjament sexual laboral, evitant que, una vegada adoptades les mesures pertinents, es repeteixi. L’objectiu últim és garantir un entorn laboral lliure d’assetjament, segur i, especialment, respectuós amb les situacions de maternitat o d’assumpció d’altres càrregues familiars.

El protocol per la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe és un pla de prevenció i actuació l’objectiu de la qual és prevenir qualsevol tipus d’assetjament laboral d’origen sexual, és a dir, formar als treballadors i crear polítiques d’actuació d’empresa que incentivin a evitar tots aquells comportaments que atempten contra la salut física i psicològica dels treballadors/as, així com establir els procediments específics per a donar tràmit a les denúncies o queixes que puguin formular els treballadors.

 

OBLIGATORIETAT:

Totes les empreses que tenen treballadors en plantilla, independentment del nombre d’empleats i el sexe dels mateixos, estan obligades a disposar un protocol de prevenció de l’assetjament sexual laboral, d’acord amb la normativa. Aquest protocol no sols ha d’articular una sèrie de mesures per a prevenir l’assetjament sexual en l’àmbit laboral, si no que ha d’establir un mecanisme de reacció i resposta per part de l’empresa, així com de informació i formació pels treballadors, de tal forma que aquests coneguin com actuar en cas de sentir-se assetjats o de presenciar situacions d’assetjament.

 

NORMATIVA:

  • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
  • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
  • Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regula els plans d’igualtat i el seu registre.

 

SANCIONS:

  • Les sancions per no tenir el protocol d’assetjament o la inobservança de les obligacions preventives estan qualificades com MOLT GREUS.
  • La Inspecció de Treball està exigint el protocol en les seves inspeccions ordinàries per campanya d’actuació en matèria de riscos psicosocials.
Tornar A Dalt