salta al Contingut Principal

SERVEIS D’IGUALTAT

pla d’igualtat

Realitzem el pla igualtat per empreses

Què és un Pla d’Igualtat??

Dins el dia a dia d’una empresa, els plans d’igualtat conformen un conjunt de mesures per  promocionar i garantir la igualtat entre tots els empleats, evitant així situacions de discriminació o assetjament dins de l’ambient laboral, amb l’objectiu d’aconseguir una igualtat real a l’empresa i complir amb la normativa vigent espanyola: la Llei orgànica 3/2007 i el Reial decret llei 6/2019, dirigides a garantir els drets de la dona i reduir situacions de discriminació per raons de sexe. Aquestes mesures s’hauran de negociar i acordar amb els representants legals dels treballadors en la forma que es determina en la legislació laboral.

 

Per què elaborar un pla d’igualtat?

Els motius per elaborar un pla d’igualtat poden ser varis, des de complir la normativa en els casos que resulta obligatòria l’elaboració del pla, com buscar millorar l’ambient de treball. L’empresa haurà d’assumir el compromís per a l’elaboració d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, seguint les directrius que marca la legislació en la matèria i, per tant, amb subjecció absoluta a la integració del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats. La elaboració d’un pla d’igualtat es pot fer de forma voluntària per qualsevol empresa que vulgui revisar, assegurar i treballar la igualtat dins la seva organització empresarial i plantilla de treballadors. D’altra banda, l’elaboració del pla d’igualtat resultarà OBLIGATÒRIA en els següents casos:

Qui està obligat a realitzar un pla d’igualtat?

–          Des del passat 7 de març de 2022, totes aquelles empreses de més de 50 persones treballadores estan obligades a comptar amb un Pla d’Igualtat dins l’empresa. Per al càlcul del nombre de persones que donen lloc a l’obligació d’elaborar un pla d’igualtat, es tindrà en compte la plantilla total de l’empresa, qualsevol que sigui el nombre de centres de treball d’aquella.

–          Administracions Públiques, les empreses el capital únic de les quals o majoritari sigui públic i les organitzacions el conveni col·lectiu de les quals marqui aquesta obligació o bé quan vingui establert dins d’un procediment sancionador com a sanció addicional a la multa que correspongui.

Per a les altres empreses serà voluntari.

El pla d’igualtat, un cop elaborat, s’haurà de registrar en el REGCON: Registre de convenis i acords col·lectius de treball.

Quina normativa regula el pla d’igualtat?

1.       Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

2.       Reial decret legislatiu 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació.

3.       Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

4.       Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

Com ajudem des de LAUDE en l’elaboració i implantació del Pla d’Igualtat?

– Assessorament i acompanyament en la constitució de la Comissió Negociadora per a l’elaboració del Pla d’Igualtat.

-Elaboració del diagnòstic previ de situació d’igualtat.

-Elaboració d’un informe del diagnòstic de situació d’igualtat.

-Visita per a establir les mesures oportunes de conformitat amb els articles 45.1 i 48 de la Llei orgànica 3/2007.

-Proposta de pla d’acció per a la implementació efectiva del Pla d’Igualtat

-3 visites presencials durant el procés d’elaboració del Pla d’Igualtat per assessorar i acompanyar a l’empresa durant el procés.

-Constitució de la comissió de seguiment del Pla d’Igualtat.

-Registre del Pla d’Igualtat al REGCON.

-Seguiment i assessorament durant el procés i la implementació.

-Sistema de valoració del lloc de treball.

-Elaboració d’un Protocol per la prevenció de l’Assetjament sexual laboral.

-Elaboració i redacció de l’informe de Registre Retributiu

-Auditoria de Política Retributiva.

 

Quins beneficis s’obtenen en implantar un pla d’igualtat en l’empresa?

A part de l’obligació generada per la Llei orgànica 3/2007 i Reial decret llei 6/2019, la implantació d’un Pla d’Igualtat suposa una sèrie de beneficis clars dins una empresa, com poden ser la millora de la imatge corporativa i la creació d’un entorn  i clima laboral més còmode per a tota la plantilla, ja que es compromet amb la igualtat efectiva/ una millora del clima laboral, amb la incorporació de polítiques no discriminatòries / formació dels treballadors/as dins d’una política de no discriminació en aquesta matèria / accés a subvencions i /o licitacions/ reducció de possibles conflictes laborals, etc. A més, també s’aconsegueix evitar possibles sancions de l’Autoritat Laboral.

Tornar A Dalt